Prehliadky a údržba pracovných prostriedkov

Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky (napr. elektrické ručné náradie/elektrické spotrebiče) používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu

 

Lehoty revízií elektrického ručného náradia

Rozdelenie náradia podľa používania:

A – s náradím sa pracuje len občas ( do 100 prevádzkových hodín ročne)
B – s náradím sa pracuje často krátkodobo ( 100 – 250 prev.hodín ročne)
C – s náradím sa pracuje často dlhšie ( viac ako 250 prev.hodín ročne)

Rozdelenie náradia podľa triedy ochrany:
I – náradie má svorku pre pripojenie ochranného vodiča
II – náradie má dvojitú izoláciu
III – náradie pre svojú prevádzku používa bezpečné napätie

 

Skupina

Náradie triedy ochrany

Lehoty

A

I.

6 mesiacov

II. a III.

12 mesiacov

B

I.

3 mesiacov

II. a III.

6 mesiacov

C

I.

2 mesiace

II. a III.

3 mesiace

Pre viac informácií alebo vypracovanie cenovej ponuky žiadajte telefonicky  tu alebo emailom tu


Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania

Táto norma stanovuje spôsob a rozsah:
- revízie el. spotrebičov po opravách a úpravách
- kontrol a revízií el. spotrebičov počas ich používania
 
Táto norma platí pre:
- elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely,
- elektrické svietidlá,
- elektrické zariadenia informačnej techniky,
- prístroje spotrebnej elektroniky,
- pohyblivé prívody a šnúrové vedenia,
- elektrické a elektronické meracie prístroje,
- ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.
 
Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa ich používania:
skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely  apod.)
skupina E - Spotrebiče používané k administratívnej činnosti
 
Lehoty pravidelných kontrol a revízií:
 
Spotrebiče držané v ruke:
Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mes.
C pred použitím 1 x za 6 mes.
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mes.
E 1 x za mes. 1 x za 12 mes.
 Spotrebič držaný v ruke je prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča
 
Prenosné spotrebiče:
Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mes.
C pred použitím 1 x za 12 mes.
D 1 x za mes. 1 x za 12 mes.
E 1 x za 6 mes. 1 x za 24 mes.
 Prenosný spotrebič je spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou než 18kg
 
Neprenosné a pripevnené spotrebiče:
Skupina kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 6 mes.
C pred použitím podľa STN 33 1500
D 1 x za 3 mes. podľa STN 33 1500
E 1 x za 12 mes. podľa STN 33 1500
 Neprenosný spotrebič je spotrebič, ktorý nie je prenosný, alebo spotrebič, ktorý je pripevnený

 Pripevnený spotrebič je spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným  spôsobom zaistený    na určitom mieste

Pre viac informácií alebo vypracovanie cenovej ponuky žiadajte telefonicky  tu alebo emailom tu