Revízie a kontroly požiarnotechnických zariadení

Kontrola hydrantov a tlakové skúšky hadíc

vyhláška 699/2004

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba-podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Osoba spôsobilá na kontrolu, kontroluje

a) realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
b) funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,
c) funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
d) voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
e) vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
f) prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
g) označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
h) pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
i) množstvo vody v nádrži,
j) nepriepustnosť nádrže.

Pre viac informácií alebo vypracovanie cenovej ponuky žiadajte telefonicky  tu alebo emailom tu


Kontrola hasiacich prístrojov

vyhláška 719/2002

Prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj možno kontrolovať, plniť a opravovať iba technologickým postupom a technickým zariadením určenými jeho výrobcom.

O vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov, potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o oprave a plnení prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe prístroja, o samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn a viditeľnosť údajov na popisnom označení prístroja.
Od vykonania opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja začína plynúť nová lehota na jeho kontrolu.
Kontrola prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom prenosnom hasiacom prístroji najmenej raz za 24 mesiacov , ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota,

Pre viac informácií alebo vypracovanie cenovej ponuky žiadajte telefonicky  tu alebo emailom tu


Kontrola požiarnych uzáverov a požiarnych klapiek

vyhláška 478/2008

Na inštalovanom požiarnom uzávere musí byť zabezpečené vykonávanie

a) preventívnej údržby v lehotách určených v prevádzkových pokynoch; ak prevádzkové pokyny neurčujú lehoty preventívnej údržby, vykonáva sa preventívna údržba v lehote najmenej raz za 12 mesiacov,
b) prehliadky požiarneho uzáveru
1. raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu prehliadky požiarneho uzáveru,
2. bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe požiarneho uzáveru a po oprave požiarneho uzáveru, 

Pre viac informácií alebo vypracovanie cenovej ponuky žiadajte telefonicky  tu alebo emailom tu


Kontrola EPS - elektrická požiarna signalizácia

vyhláška 726/2002

Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie zabezpečuje a za ich vykonávanie zodpovedá užívateľ elektrickej požiarnej signalizácie

Elektrická požiarna signalizácia sa kontroluje
a) denne - kontrolu môže vykonávať len poučený zamestnanec zaškolený výrobcom
b) mesačne - kontrolu môže vykonávať len poučený zamestnanec zaškolený výrobcom
c) štvrťročne - kontrolu môže vykonávať len poučený zamestnanec zaškolený výrobcom
d) ročne   - kontrolu 
môže vykonávať len fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie
O vykonaní ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie potvrdenie o vykonaní kontroly

Pre viac informácií alebo vypracovanie cenovej ponuky žiadajte telefonicky  tu alebo emailom tu