Ochrana pred požiarmi /OPP/

Vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP najmä:

Požiarny štatút
Požiarne poplachové smernice
Grafické a textové vypracovanie požiarnych evakuačných plánov
Dokumentácia o školení zamestnancov o OPP
Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
Preventívne protipožiarne prehliadky
Požiarna kniha
Školenie o ochrane pred požiarmi
Školenie novoprijatých zamestnancov a opakované školenia OPP 
Školenie a overenie vedomostí osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase
Odborná príprava a menovanie protipožiarnych hliadok
Ďalšie služby poskytované zamestnávateľom, správcom, majiteľom objektov v rámci OPP
Uskutočňovanie cvičného požiarneho poplachu
Označenie únikových ciest, únikových východov nálepkami a tabulkami
Vypracovanie požiarneho poriadku pre miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom
Služby špecialistu požiarnej ochrany
Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby
Zmena projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby v prípade zmeny účelu užívania stavby
Vypracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby
eDokumentácia - Pristup k Vašej dokumentácii on-line na našej stránke