Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci /BOZP/

Vypracovanie dokumentácie BOZP

Realizácia politiky BOZP
Traumatologický plán
Smernica školení BOZP
Postup pri pracovnom úraze
Analýza rizík
Kniha drobných úrazov
Školenia zamestnancov, vedúcich zamestnancov
Vstupné a opakované školenia zamestnancov o BOZP
Školenie vodičov referentských vozidiel
Školenia pre prácu vo výškach
Poučenie obsluhy elektrických zariadení
Ďalšie služby poskytované zamestnávateľom v rámci BOZP
Šetrenie pracovného úrazu aj ťažkého úrazu
Kontrola regálov
Kontrola rebríkov
Výber vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov /OOPP/
Kontrola používania OOPP
Kontrola zamestnancov na požitie alkoholu
eDokumentácia - Pristup k Vašej dokumentácii on-line na našej stránke